Multi SSL vHost Template OpenLiteSpeed

Cấu hình SSL cho từng host trong vHost Template trên OpenLiteSpeed

Hướng dẫn cấu hình cho phép sử dụng SSL riêng cho từng host sử dụng chung vHost Template trên OpenLiteSpeed.

Bước 1: Tạo folder dạng /home/account/ssl

Bước 2: Tạo symlink cho file key và cert.

Bước 3: Cấu hình SSL như hình dưới.

Multi SSL vHost Template OpenLiteSpeed

Multi SSL vHost Template OpenLiteSpeed

Như vậy các host sẽ nhận từng SSL riêng cho mình với địa chỉ tương đối với biến $VH_ROOT.

Posted in Kỹ Thuật and tagged , .